Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022 – 2027

Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022 – 2027

Jak chronić modernistyczne centrum Gdyni?  Weź udział w konsultacjach dokumentu „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022 – 2027”. Podziel się opinią na temat zaplanowanych działań, zaproponuj swoje pomysły.

Plan Zarządzania jest dokumentem opracowanym w związku z kandydowaniem modernistycznego centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Określa zasady i sposoby ochrony, konserwacji, użytkowania i promocji obszaru obejmującego około 118 hektarów w Śródmieściu Gdyni. Jest to konsekwencja prowadzonych od kilkunastu lat przez Miasto Gdynia działań zapewniających trwałe zachowanie dziedzictwa modernizmu w naszym mieście. Składany wniosek jest ukoronowaniem długiego procesu, a ewentualne powodzenie procedury będzie nowym impulsem do dalszych działań.

Elementem tworzenia tego dokumentu są ogólnomiejskie konsultacje społeczne, których celem jest zebranie opinii mieszkańców do zaproponowanych zapisów.

Konsultacje trwają od 15 października do 15 listopada 2021 r.

Jak wziąć udział?

a) pisemnej na adres: Wydział Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24
b) w formie elektronicznej na adres e-mail : dziedzictwo@gdynia.pl (Link zewnętrzny)

  • Weź udział w spotkaniu – 10 listopada 2021 r., o godz.17:00 w sali konferencyjnej w InfoBox Gdynia, ul. Świętojańska 30.

Zebrane w trakcie trwania konsultacji opinie, propozycje czy uwagi po ich przeanalizowaniu w uzasadnionych przypadkach zostaną uwzględnione w dokumencie „Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022 – 2027”. Finalna treść dokumentu będzie załącznikiem do tzw. Nomination Dossier w sprawie wpisu objętego tym Planem obszaru Śródmieścia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022 – 2027” – co zawiera dokument?
W dokumencie znalazły się takie elementy jak:

  1. Z czym mamy do czynienia – opis miejsca dziedzictwa.
  2. Co jest ważne i dlaczego – identyfikacja wartości miejsca za pomocą analizy jego historii, rozwoju i obecnego stanu.
  3. Co decyduje o możliwości kontynuacji zrównoważonego rozwoju i o podatności miejsca na zmiany – określenie rodzajów możliwych oddziaływań i określenie, które z wartości dobra są lub mogą być zagrożone.
  4. Jaką politykę i zasady zarządzania należy wdrożyć, aby chronić wartości miejsca dziedzictwa – opracowanie strategii i zasad działania mających na celu wydobycie charakteru miejsca i przeciwdziałanie zagrożeniom, obejmujących zrównoważone korzystanie z dziedzictwa, w tym zapewnienie dostępu i edukację.
  5. W jaki sposób plan zarządzania będzie wdrażany i monitorowany – ustalenie organizacji i zasad wdrażania, prowadzenia monitoringu i oceny skuteczności planu zarządzania.

Zapoznaj się z dokumentem (Link zewnętrzny).

Masz pytania skontaktuj się z Wydziałem Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta, odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentu: e-mai dziedzictwo@gdynia.p (Link zewnętrzny)l lub telefonicznie 58 66 88 331